Zorg & samenleving

Gezond zijn is meer dan een goede gezondheid van lijf en leden. Het gaat ook over lekker in je vel zitten, over meedoen -zowel fysiek als maatschappelijk- en regie over je eigen leven hebben. Hoe gezonder de inwoners van een gemeente zijn, hoe beter dat is voor de inwoners zelf, maar ook voor de gemeente. Gezondheid staat niet op zich, maar is voor een gemeente een sociaalmaatschappelijke en economische factor van belang.

 

 

 

Voorkomen is beter; inzetten op preventie

Het begint bij preventie…..Gemeenten krijgen al jaren minder geld voor jeugdhulp en WMO. Dat betekent, dat er ook een financiële noodzaak is voor de gemeente om te zorgen, dat inwoners gezond kunnen opgroeien en leven. Omstandigheden die de gezondheid bedreigen, moeten weggenomen moeten.

Voor preventie is samenwerking essentieel. De gemeente heeft scholen, sportclubs, GGD, bedrijfsleven, horeca, middenstand, sociale partners en zorgaanbieders nodig. Niet in projecten, maar PvdA/GroenLinks is voorstander van een brede preventiecoalitie om in te zetten op:

 • Kinderen en jongeren maar ook volwassenen en ouderen gaan meer bewegen.
 • Voorkomen dat kinderen gaan roken of jongeren de verleiding van drugs en alcohol niet kunnen weerstaan.
 • Voorkomen dat ouderen, die steeds langer zelfstandig willen en moeten blijven wonen, vereenzamen of onvoldoende zorg krijgen. Voorkomen dat mantelzorgers uitgeput raken en zich machteloos voelen.
 • Voorkomen dat kwetsbare inwoners in onze gemeente aan hun lot worden overgelaten.

 

Omgevingswet: kansen voor gezondheid

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De gemeente kan daarbij dus ruimte scheppen voor een gezonde leefomgeving, voor een goed klimaat en voor duurzaamheid. In de omgevingsvisie wil PvdA/GroenLinks in relatie tot gezondheid inzetten op:

 • Afname van CO-2 uitstoot met maatregelen op het gebied van energiebesparing.
 • Rookvrije gebieden.
 • Openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, zowel speelruimte voor kinderen als mogelijkheden voor ommetjes voor ouderen dicht bij huis.
 • Gezondheid als toetsingskader bij het opzetten van ruimtelijke plannen (scheiding tussen wonen en verkeer en hinderlijke bedrijvigheid).

 

Kwetsbare groepen laten we niet in de kou staan

Eén op de vijf kinderen groeit niet veilig en gezond op en één op de negen kinderen groeit op in armoede. Dit gaat vaak gepaard met gezondheidsrisico’s, schoolverzuim, misbruik.

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis blijft hoog. Wij willen beleid opstellen om meer “aan de voorkant” te komen en kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en met minder zware zorg aan te kunnen.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar ook als je zelfstandig blijft wonen wil dat niet altijd zeggen, dat je volledig zelfredzaam bent. Deze ouderen kunnen met steun vaak prima zelfstandig blijven wonen. De gemeente zorgt voor continuïteit in de zorg.

Er is een groeiende groep mensen die zorg mijden, vaak door een opeenstapeling van problemen, schulden of het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook hier is gezamenlijke aanpak met betrokken ketenpartners essentieel.

 

Jeugdhulp

Voor kinderen en jongeren die hulp en ondersteuning nodig hebben, die verder gaat dan onze eigen stichting Welzijn Stede Broec kan bieden, zorgt de gemeente voor een kwalitatief goed en divers hulpaanbod. Dat betekent dat kinderen die jeugdhulp nodig hebben, niet op de wachtlijst terecht moeten komen en dat PvdA/GroenLinks vooral wil inzetten op kwaliteit. Het belang van het kind staat voorop.

 

Ouder worden in Stede Broec

Stede Broec vergrijst. Dat vergt aanpassingen op het gebied van wonen, zorg en bereikbaarheid. PvdA/GroenLinks Stede Broec is voorstander van niet alleen in te zetten op categoriale voorzieningen (ouderencomplexen, jongerenwoningen), maar we zijn ook voor het opzetten van experimenten om combinaties te maken, waarbij jongeren en ouderen gemengd wonen.

Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Dit in combinatie met het feit dat we langer zelfstandig blijven wonen, betekent dat alle inwoners in Stede Broec moeten leren omgaan met mensen met dementie. Het kan immers gaan om je buurman, je vriendin, een klant of gewoon iemand die je op straat tegen komt.

PvdA/GroenLinks wil inzetten op een dementievriendelijke gemeente door:

 • Rekening te houden met inrichting van de openbare buiten- en binnenruimte.
 • Zorg voor mantelzorgers.
 • Voorlichting over dementie geven aan ondernemers, verenigingen, sportclubs en ambtenaren, maar ook aan inwoners.

 

Terugdringen armoede

Jetta Klijnsma (was staatssecretaris PvdA) heeft extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen in armoedesituaties. Het is de verantwoordelijke taak van de gemeente te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, zodat voor ieder kind in Stede Broec een schoolreisje of het lidmaatschap van een vereniging haalbaar is.

Met mensen, die aangewezen zijn op de bijstand, moet de gemeente goed communiceren. Zij worden gewezen op de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand.

 

Inkomenszekerheid

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten mee kunnen blijven doen.

Waar dat mogelijk is, zijn wij voor vaste banen en niet voor korte tijdelijke aanstellingen. Vaste banen geven meer inkomenszekerheid, wat bv. van belang is bij het verkrijgen van een hypotheek.

Mensen, die geconfronteerd worden met werkeloosheid of met een handicap, kunnen rekenen op hulp van de gemeente.

Bij aanbestedingen van bv. de thuiszorg of speciaal vervoer staat het belang van mensen, die daar gebruik van maken, voorop.