PVDA GroenLinks verbijsterd over voordracht Henk Flierman

Aanleiding

Deze persverklaring is een reactie op twee zaken:

–        In de raadsvergadering van de gemeente Stede Broec is gesproken over het onafhankelijk integriteitsonderzoek dat de gemeente Stede Broec door Bureau Bing heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een rapportage van het bestuur van Stichting Muziekschool Stede Broec over uitgaven in de voorgaande jaren door het oude bestuur van de stichting waar (mogelijk) geen grond voor was.

–        de artikelen in het NHD van 18 en 19 november 2016 waarin de stichting Muziekschool Stede Broec en Gemeentebelangen Stede Broec ingaan op de situatie.

 

Reactie op onderzoek door Bing

De PvdA/GroenLinks-fractie was in 2014 al op de hoogte van problemen binnen het bestuur  van de stichting. Evenals andere fracties en het college van B&W stonden wij op het standpunt, dat dit een interne aangelegenheid was van het bestuur. Het is geen taak van de gemeente bij instanties -die subsidie ontvangen- zich te bemoeien met bestuurlijke (interne) aangelegenheden.

De PvdA/GroenLinks-fractie was echter in het geheel niet op de hoogte van frauduleuze handelingen van het oude bestuur, totdat het onderzoeksrapport van het nieuw bestuur verscheen op 11 mei van dit jaar.

 

Onze fractie ondersteunde het voorstel van de burgemeester om een onafhankelijk integriteitsonderzoek te laten verrichten door het Bureau Bing. Op 9 november werden de resultaten van het Bing besproken in de raad. In het rapport werd bevestigd, dat een deel van de beschuldigingen van het nieuwe bestuur van de muziekschool klopten.

 

Voor wethouder Flierman (voormalig voorzitter van het oude muziekschoolbestuur) was het Bing-onderzoek aanleiding om af te treden, waarmee hij naar de mening van PvdA/GroenLinks de  juiste conclusie trok. In zijn ontslagbrief noemt de heer Flierman de reden waarom hij aftreedt: (citaat) “Voor iedere bestuurder geldt een collectieve verantwoordelijkheid en kan hij/zij zich niet gauw onttrekken aan bestuursaansprakelijkheid als andere bestuurders van de vereniging of stichting zich schuldig hebben gemaakt”. Ook schrijft hij (citaat) “Mijnerzijds is er in deze géén sprake van integriteitsschending en fraude”.

Het rapport van Bing – dat expliciet door alle fracties inclusief GBS van de gemeenteraad werd onderschreven- geeft duidelijk aan, dat binnen het bestuur van de muziekschool in het verleden “uitgaven zijn gedaan, die niet ten gunste van het muziekonderwijs waren”.

In de krant van 19 november beweert GBS, dat fraude nog moet worden aangetoond. Voor ons een onbegrijpelijke gang van zaken.

 

Nog een  drietal citaten uit het Bingrapport (dus ook door Gemeente Belangen onderschreven):

 

Blz. 74. (citaat) “wij merken op dat het toekennen van vrijwilligersvergoedingen aan individuele bestuursleden in strijd is met de eigen statuten van de muziekschool”.

De heer Flierman heeft ook zichzelf over de periode 2009-2014 een vrijwilligersvergoeding toegekend. In de statuten staat dat bestuursleden onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten.

 

Blz. 67. Er is sprake van valsheid in geschrifte: (citaat) “Uit het onderzoek van Bing volgt dat daarbij inderdaad een agenda en notulen zijn aangepast om de inschrijving van de heer Y mogelijk te maken”.  Het ging hierbij om de benoeming van een nieuwe voorzitter, de heer Boef.

 

Blz. 13. (citaat de heer Flierman) “aangegeven was dat wanneer het aantal leerlingen zou dalen, het salaris overeenkomstig zou dalen en wanneer het aantal leerlingen zou stijgen, het salaris zou stijgen”. De heer Flierman past hier een methodiek toe, die in strijd is met de geldende CAO.

 

Dat de heer Flierman is afgetreden als wethouder siert hem; de foute gedragingen zijn slechts ten dele aan hem toe te schrijven, maar vanuit de collectieve verantwoordelijkheid en de beeldvorming die rond deze zaak is ontstaan, was het niet in het belang van de gemeente om als wethouder aan te blijven. Zijn integriteit was wel degelijk in het geding. De fractie PvdA/GroenLinks betreurt het dat de heer Flierman genoodzaakt was om af te treden, omdat hij de afgelopen 2,5 jaar, maar ook in het verleden, heeft aangetoond een goed wethouder te zijn voor de gemeente Stede Broec. Vanuit de persoonlijke relatie die wij met de heer Flierman hebben en vanuit het “coalitiebelang” vinden wij het dan ook diffuus dit statement te moeten maken. Echter in de gemeentepolitiek mag het niet gaan over het belang van een individu, maar altijd over het belang van de gemeente.

 

Raadslidmaatschap

Het ziet er naar uit, dat de heer Flierman binnenkort wordt benoemd tot raadslid. Op basis van de Gemeentewet heeft hij het recht op de vacante zetel nu het raadslid de heer Munnik van dezelfde partij (Gemeente Belangen) wethouder wordt.

Onze fractie wil kenbaar maken het buitengewoon onverstandig te vinden, wanneer de heer Flierman weer in de gemeenteraad zitting neemt.

Niet alleen vanwege de hier bovengenoemde zaken uit het Bingrapport. Met deze keuze wordt het aanzien van de politiek en de gemeente geschaad. Ook is de geloofwaardigheid in het geding.

Als burger wil je dat de volksvertegenwoordigers “zonder last of ruggespraak” kunnen werken als raadslid en elk dossier op basis van de inhoud te kunnen beoordelen.

De heer Flierman krijgt als raadslid te maken met de muziekschool. Hij beslist straks bv. mee over subsidiëring van de muziekschool. Een niet te benijden positie.

Volgens de heer Flierman heeft het nieuwe bestuur uit “rancune” gehandeld. (blz. 22 van het Bingrapport)

Er is echter nog een zwaarwichtige reden waarom wij moeite hebben met de heer Flierman als raadslid.

In de raadsvergadering van 9 november jl. heeft de PvdA/GroenLinks-fractie -evenals de andere fracties- kenbaar gemaakt alle conclusies en aanbevelingen van het Bingrapport te omarmen. Dus ook deze twee:

  1. (citaat blz.73) “Wij adviseren de burgemeester daarom het huidige bestuur van de muziekschool in overweging te geven aangifte te doen van mogelijke fraude of andere strafbare gedragingen, gepleegd door leden van het voormalig bestuur”. Onze fractie juicht toe wanneer de muziekschool aangifte doet. Laat de rechter uitspraak doen over een eventuele strafmaat.

Wanneer het huidige bestuur van de muziekschool aangifte doet, wordt de heer Flierman mogelijk betrokken in een strafzaak. Terwijl hij -zoals genoemd- als raadslid besluiten moet nemen over subsidies. Zo worden bestuurlijke besognes uit het verleden onbedoeld onderdeel van een discussie over muziekonderwijs. Een ongemakkelijke positie voor een gemeenteraadslid. Dit lijkt ons niet in het belang van Stede Broec, laat staan in het belang van de betrokken leerlingen en docenten van de muziekschool.

 

  1. Onze fractie is van mening, dat het bestuur van de muziekschool ook moet (laten) onderzoeken op welke wijze de gelden teruggevorderd kunnen worden. Het Bingrapport zegt hierover: (citaat blz.75) “Daarbij kan in overweging worden genomen dat mogelijk geleden financiële schade eventueel ook door de muziekschool via de civielrechtelijke weg zou kunnen worden verhaald”.

Ook deze juridische weg zou het gemeenteraadslid Flierman in verlegenheid kunnen brengen.

 

De PvdA/GroenLinks-fractie blijft op het standpunt staan, dat (gemeente)bestuurders van onbesproken gedrag moeten zijn.

Ook zijn wij van mening, dat gebouwd moet worden aan een stabiele relatie met welk bestuur van de muziekschool dan ook; in het hogere belang van het muziekonderwijs in onze gemeente.

fractievoorzitter Yvonne Koopen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *