Uw woon- & leefomgeving

Stede Broec is een woongemeente. U bent verantwoordelijk voor uw woning, de gemeente in belangrijke mate voor de buitenruimte. Die moet prettig aanvoelen, regelmatig gereinigd worden en voorzien zijn van groen- en kunstelementen voor een prettige woonomgeving. Daar zetten wij ons voor in. Niet voor niets heeft onze fractie het voorstel ondersteund om hier extra geld voor uit te trekken om het onderhoudsniveau op peil te houden en vervangingsinvesteringen te kunnen doen.

 

Wonen

Sociale huur

Burgemeester Boonlaan

De wachttijden voor een sociale huurwoning vinden wij nog steeds te lang. Momenteel zitten er ca. 100 sociale huurwoningen in de pijplijn. In de afgelopen jaren is er in plan Oosterweed ook een groot aantal huurwoningen gerealiseerd. Omdat de wachttijden nog steeds erg lang zijn, zal de PvdA/GroenLinks-fractie zich blijven inzetten voor het realiseren van sociale woningbouw.

Zorgwoningen -in veel gevallen collectief gehuurd door zorginstellingen- zullen zich meer moeten conformeren aan de toewijzingseisen, die voor iedereen gelden. Zorgcliënten uit West-Friesland krijgen hierbij voorrang. Juist omdat hun netwerk hier ook aanwezig is.

 

Koopsector

Locatie OpMaat

Er is grote vraag naar koopwoningen, bovendien bevordert het bouwen van koopwoningen de doorstroming. Door een steeds betere bereikbaarheid zien wij Stede Broec/West-Friesland als een steeds gewildere woonomgeving. Bovendien willen we ook bouwen voor u en uw kinderen. Dus ook koopwoningen. Kleinschalig op kansrijke locaties in de dorpen (Plan de Zwaan, locatie Opmaat) en de mooie uitleglocatie Waterweide waarbij u voor een woning kunt kiezen op een van de zeven te realiseren eilanden.

waterwijde

 

Langer zelfstandig?

Ja, als u dat wilt! Soms wordt de woning te groot door uitwaaierende kinderen. U kunt dan kiezen voor kleiner en meer centraal, maar als u liever in de vertrouwde omgeving wilt blijven wonen moeten we dat natuurlijk stimuleren. Door zorg en dienstverlening aan huis, door hulp op en om het huis via Wonen Plus.

                           

Monumenten

Stede Broec kent een rijk monumentenbeleid en een actieve vereniging Oud Stede Broec. Een vereniging om te koesteren, onze hoeders van de historie. De gemeentelijke monumenten moeten in stand blijven met oog voor functionaliteit.

Monumentendag -gedragen door vrijwilligers- verdient wat ons betreft dan ook een structurele subsidie, omdat honderden mensen onze monumenten op die dag bezoeken.

De Kolk in Broekerhaven wordt beschermd dorpsgezicht.

 

Openbare ruimte en gebouwen

In de openbare ruimte mag geen round up meer gebruikt worden. Dat is goed nieuws voor de flora en fauna. Het betekent wel, dat het onkruid wat langer op uw stoep staat. Dat is het gevolg van het verminderen van gif spuiten. Het zou mooi zijn als iedereen een beetje van zijn tijd bijdraagt aan zijn omgeving. Dit heeft alleen maar voordelen.

Onze gemeente bezit al tijden allerlei onroerende goederen. Een deel van het vermogen van de gemeente zit dus in grond en stenen, terwijl dit niets oplevert. Bovendien vinden wij, dat het exploiteren van onroerende goederen geen taak voor de gemeente is, zeker niet als dit per saldo geld kost. Gelukkig heeft het zittende college al het één en ander verkocht.

Zoals de remisewoningen in Grootebroek. Dat beschouwen wij als een veelbelovende start. Speciale aandacht is in dit kader noodzakelijk voor leegstaande onderwijshuisvesting.

 

 

 

 

Dierwelzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor bescherming van dieren binnen de gemeentegrenzen. PvdA/GroenLinks is voorstander van biologische en diervriendelijke veehouderij.

 

De gemeente verleent geen vergunning voor vermaak met dieren zoals circussen met (wilde) dieren.

In het buitengebied van onze gemeente moet gekeken worden naar de mogelijkheden van natuurvriendelijke LED-verlichting in een kleur, die dieren als vleermuizen en vogels zo min mogelijk verstoort. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals kappen van bomen en uitbaggeren van sloten vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart-1 juli).

 

Groen en water

Onze waterinfrastructuur heeft bijna de kwaliteit van Giethoorn. Dat moeten we veel beter uitdragen.

De vaarmogelijkheden moeten worden uitgebreid. Dat kan door enkele cruciale ingrepen. Stede Broec Zuid kan ontsloten worden als gevolg van de aanleg van Waterweide. Daar willen we in investeren. Indien haalbaar ook in het stimuleren van fluisterboten om vaaroverlast tegen te gaan.

Oevers dienen waar mogelijk onderhoudsvriendelijk gemaakt te worden. Dat is goed voor de biodiversiteit en is goedkoper.

Last but not least: Geef de natuur de ruimte in het buitengebied, rond de Weelen bijvoorbeeld. Laat mensen genieten al wandelend en fietsend door ons landschap.

 

Verkeer

De N23 heeft grote gevolgen voor het autoverkeer in de gemeente. Onderzocht moet worden wat na ingebruikname de gevolgen zullen zijn voor de Raadhuislaan, de Florasingel, het Centrum en de Drechterlandseweg.

Wanneer de gevolgen negatief zijn, willen we serieus kijken naar een nieuwe noord-zuidverbinding. Voor de hand ligt een ontwikkeling tussen Hoogkarspel en Lutjebroek (aansluiting Kerspelweg), omdat hiermee de Raadhuislaan ook wordt ontlast van agrarisch verkeer. Bovendien kunnen we dit met onze buren in Drechterland vorm geven.

Voor het langzaam verkeer is veiligheid het devies. Rondom het winkelcentrum moet dit verbeterd worden, bijvoorbeeld op de Middenweg (Action/Hema). Daar heeft onze wethouder plannen voor gepresenteerd die wij onderschrijven. Grote aandacht verdienen ook de schoollocaties.

Indien mogelijk stimuleert de gemeente een goed openbaar vervoer.