Mail ons

 Printversie Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van PVDA/GroenLinks Stede Broec. Een stem op PVDA/GroenLinks houdt in, dat de fractie in de gemeenteraad zich hier sterk voor zal maken. In de gemeenteraad, maar ook in de samenleving.

Leuk zult u denken, maar wat heeft de PvdA/GroenLinks-fractie in de afgelopen 4 jaar in Stede Broec bereikt? Wij maakten in de huidige en in de vorige periode onderdeel uit van de coalitie. Wethouder Bart Nootebos -wethouder over een breed aantal onderwerpen- heeft uitvoering gegeven aan veel doelen in de afgelopen vier jaar.

In belangrijke mate op het gebied van woningbouw. Ondanks de crisis is de bouw van huurwoningen gewoon doorgegaan. Achter het Politiebureau, achter het Verenigingsgebouw en in Oosterweed zijn naast koopwoningen ook een groot aantal sociale huurwoningen gerealiseerd of in aanbouw.

Bart is druk bezig met de nieuwbouwwijk Waterweide, Plan de Zwaan, de locatie Opmaat en woningen in de uitbreiding van het Streekhof.

Het centrumplan werd verder ontwikkeld: een prachtig Streekplein en nieuwe parkeerplaatsen achter het gemeentehuis zijn inmiddels in gebruik. Opwaardering van het Streekhof (met appartementen) zal in de loop van 2018 starten.

Wat duurzaamheid betreft werd het installeren van zonnepanelen gestimuleerd; goedkopere, energiezuinige straatverlichting wordt aangelegd en de Zonnecoöperatie Westfriesland zag mede door toedoen van onze wethouder het levenslicht. Particulieren zonder eigen dak kunnen nu in zonne-energie investeren via deze coöperatie.

De aanleg van kunstgrasvelden, waaraan bij de voetbalverenigingen grote behoefte was, kreeg de steun van de PvdA/GroenLinks-fractie.

Onze wethouder heeft ook sociale zaken in zijn portefeuille. Vanuit die invalshoek is meer aandacht besteed aan het armoedebeleid. Het gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand werd verruimd.

Bart Nootebos heeft met veel energie verschillende zorgprojecten kunnen laten landen in Stede Broec, zoals het Keetje in Lutjebroek en zorgbakkerij de Molenwiek nabij molen Ceres.

Op cultureel gebied heeft de Muziekschool een nieuwe start kunnen maken. Dat was ook hard nodig. De muziekschool is na inmenging van onze wethouder in rustiger vaarwater gekomen.

Ook is onder wethouder Bart Nootebos geld beschikbaar gesteld voor aanpassing van Het Postkantoor, zodat we nu naast een prachtig theater ook over een betere ontmoetingsplek beschikken.

De opwaardering van het bedrijventerrein aan de Industrieweg is voltooid mede dankzij de inspanningen van Bart (met ook nog Economische Zaken in zijn portefeuille). Nieuwe bedrijven hebben zich daar nu gevestigd en de veiligheid voor voetgangers en fietsers is sterk verbeterd.

De PvdA/GroenLinks-fractie heeft al deze zaken van harte ondersteund.

Daar is het echter niet bij gebleven: de fractie heeft aandacht besteed aan het terugdringen van topinkomens bij organisaties, die diensten leveren aan onze gemeente.

Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor meer duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie. Als de inwoners het afval moeten scheiden, dan moet de gemeente dat zelf ook doen!

Ook het subsidiebeleid moet wat ons betreft op de schop. Waarom krijgt de ene muziekvereniging meer dan de andere? Sommige partijen durfden de discussie voor de verkiezingen niet aan. Wij wel!

U ziet. Veel bereikt, maar er blijft nog veel te doen. Wat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken leest u in dit verkiezingsprogramma.

Dit programma hebben we kort en bondig willen houden en vooral de hoofdthema’s willen aanstippen. Niet te uitgebreid want dan leest niemand het meer. Mocht u verdieping willen of zelfs mee willen denken, neem dan gerust contact op. Het is niet zo dat u eens in de 4 jaar kiest en wij het 4 jaar lang zelf wel bepalen. Integendeel. Het liefst zijn we voortdurend met de kiezer in gesprek over actuele thema’s. Zoals u van ons gewend bent… Duurzaam en sociaal!

 

Wij gaan er voor. Gaat u voor ons?Klimaat en duurzaamheid

 

We hebben van duurzaamheid een apart thema gemaakt, omdat het in alle onderdelen van de samenleving een rol speelt of zou moeten spelen. Behalve ene heer Trump is iedereen ervan overtuigd, dat klimaatbeleid een belangrijk thema is. Zowel voor onze inwoners als voor ons verenigingsleven en onze bedrijven. PVDA/GroenLinks Stede Broec vindt, dat we hierbij als gemeente een belangrijke rol hebben.

In het klimaatbeleid streven we na om zuinig om te gaan met onze aarde door zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken en meer gebruik te maken van de elementen: aanwezige warmte van de zon en in de aarde en de wind.

Een duurzame samenleving is nog breder. Dat zit in allerlei facetten, van de koffie die je inkoopt voor de ambtenaren, de brandstof waar onze gemeentelijke auto’s op rijden tot een afweging om panden niet te slopen maar te herbestemmen. Intensievere neerslag? Moedig onze inwoners aan om water langer vast te houden om grote investeringen in de afwatering te voorkomen. Hoe? Minder tegels in de tuin bijvoorbeeld of een watertank, die je kan gebruiken voor spoelwater. Concreet: net als dat je bij elk besluit de financiële paragraaf overweegt, zo zou je elk besluit ook langs de lat van de duurzaamheid moeten leggen als het aan onze partij ligt. Waarom? Omdat we als gemeente een voorbeeld functie hebben. Maar toch vooral omdat we de wereld gezond en wel willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom streven we de volgende doelen na:

 

Op weg naar een CO2-neutraal Stede Broec

PvdA/GroenLinks wil toe naar een duurzame gemeente en kiest voor een actief beleid, gericht op CO2-neutraal in 2035. In de komende raadsperiode gaan we daar een begin mee maken door meer te investeren op diverse terreinen.

 

Werken aan een gasloos Stede Broec

De provinciale scan heeft uitgewezen dat Stede Broec geschikt is voor aardwarmte. De nieuwbouwwijk Waterweide biedt kansen een start te maken naar een gasloze toekomst en om dit langzaamaan uit te rollen naar andere wijken. Wij kunnen voorop lopen bij deze noodzakelijke omzetting.

 

Ja/Ja, minder afval en goed scheiden

Afvalpreventie is van belang. Voorkom daarom dat je afval in huis haalt. De ja/ja sticker (waarbij je aan kan geven of je wel folders wilt ontvangen) kan hierbij helpen. Vervolgens is goed scheiden van belang. Hier moeten we keuzes in maken, die goed zijn voor het milieu maar ook gebruiksvriendelijk. Zodat iedereen meedoet.

 

Duurzame opwekking

Stede Broec leent zich niet zo goed voor windenergie. We zijn een compacte gemeente met weinig buitenruimte. Wel willen we verkennen of we mee kunnen investeren in andere projecten, zoals wind op zee. Iets wat meetelt voor je gemeentelijke productie en uiteindelijk ook rendement oplevert.

Wat betreft zonne-energie moet de standaard zijn: pakken we een gebouw aan dan leggen we er panelen op. We zijn voor zonneweiden, tenminste op agrarisch minder interessante delen en als ze het landschap niet ontsieren.

 

Samen met u

De gemeente werkt samen met de inwoners om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen, daarbij heeft de gemeentelijke overheid een voorbeeldfunctie.

Dus willen we dat duurzame initiatieven van inwoners of verenigingen ondersteund worden. Met subsidie, maar mogelijk ook in de communicatie.

We faciliteren daarmee initiatieven vanuit de bevolking. Helpend hierbij is soepele regelgeving en een ruimhartig vergunningenbeleid.

 

Zorg en samenleving

Gezond zijn is meer dan een goede gezondheid van lijf en leden. Het gaat ook over lekker in je vel zitten, over meedoen -zowel fysiek als maatschappelijk- en regie over je eigen leven hebben. Hoe gezonder de inwoners van een gemeente zijn, hoe beter dat is voor de inwoners zelf, maar ook voor de gemeente. Gezondheid staat niet op zich, maar is voor een gemeente een sociaalmaatschappelijke en economische factor van belang.

 

Voorkomen is beter; inzetten op preventie

Het begint bij preventie…..Gemeenten krijgen al jaren minder geld voor jeugdhulp en WMO. Dat betekent, dat er ook een financiële noodzaak is voor de gemeente om te zorgen, dat inwoners gezond kunnen opgroeien en leven. Omstandigheden die de gezondheid bedreigen, moeten weggenomen moeten.

Voor preventie is samenwerking essentieel. De gemeente heeft scholen, sportclubs, GGD, bedrijfsleven, horeca, middenstand, sociale partners en zorgaanbieders nodig. Niet in projecten, maar PvdA/GroenLinks is voorstander van een brede preventiecoalitie om in te zetten op:

 • Kinderen en jongeren maar ook volwassenen en ouderen gaan meer bewegen.
 • Voorkomen dat kinderen gaan roken of jongeren de verleiding van drugs en alcohol niet kunnen weerstaan.
 • Voorkomen dat ouderen, die steeds langer zelfstandig willen en moeten blijven wonen, vereenzamen of onvoldoende zorg krijgen. Voorkomen dat mantelzorgers uitgeput raken en zich machteloos voelen.
 • Voorkomen dat kwetsbare inwoners in onze gemeente aan hun lot worden overgelaten.

 

Omgevingswet: kansen voor gezondheid

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De gemeente kan daarbij dus ruimte scheppen voor een gezonde leefomgeving, voor een goed klimaat en voor duurzaamheid. In de omgevingsvisie wil PvdA/GroenLinks in relatie tot gezondheid inzetten op:

 • Afname van CO-2 uitstoot met maatregelen op het gebied van energiebesparing.
 • Rookvrije gebieden.
 • Openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, zowel speelruimte voor kinderen als mogelijkheden voor ommetjes voor ouderen dicht bij huis.
 • Gezondheid als toetsingskader bij het opzetten van ruimtelijke plannen (scheiding tussen wonen en verkeer en hinderlijke bedrijvigheid).

 

Kwetsbare groepen laten we niet in de kou staan

Eén op de vijf kinderen groeit niet veilig en gezond op en één op de negen kinderen groeit op in armoede. Dit gaat vaak gepaard met gezondheidsrisico’s, schoolverzuim, misbruik.

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis blijft hoog. Wij willen beleid opstellen om meer “aan de voorkant” te komen en kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en met minder zware zorg aan te kunnen.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar ook als je zelfstandig blijft wonen wil dat niet altijd zeggen, dat je volledig zelfredzaam bent. Deze ouderen kunnen met steun vaak prima zelfstandig blijven wonen. De gemeente zorgt voor continuïteit in de zorg.

Er is een groeiende groep mensen die zorg mijden, vaak door een opeenstapeling van problemen, schulden of het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook hier is gezamenlijke aanpak met betrokken ketenpartners essentieel.

 

Jeugdhulp

Voor kinderen en jongeren die hulp en ondersteuning nodig hebben, die verder gaat dan onze eigen stichting Welzijn Stede Broec kan bieden, zorgt de gemeente voor een kwalitatief goed en divers hulpaanbod. Dat betekent dat kinderen die jeugdhulp nodig hebben, niet op de wachtlijst terecht moeten komen en dat PvdA/GroenLinks vooral wil inzetten op kwaliteit. Het belang van het kind staat voorop.

 

Ouder worden in Stede Broec

Stede Broec vergrijst. Dat vergt aanpassingen op het gebied van wonen, zorg en bereikbaarheid. PvdA/GroenLinks Stede Broec is voorstander van niet alleen in te zetten op categoriale voorzieningen (ouderencomplexen, jongerenwoningen), maar we zijn ook voor het opzetten van experimenten om combinaties te maken, waarbij jongeren en ouderen gemengd wonen.

 

Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Dit in combinatie met het feit dat we langer zelfstandig blijven wonen, betekent dat alle inwoners in Stede Broec moeten leren omgaan met mensen met dementie. Het kan immers gaan om je buurman, je vriendin, een klant of gewoon iemand die je op straat tegen komt.

PvdA/GroenLinks wil inzetten op een dementievriendelijke gemeente door:

 • Rekening te houden met inrichting van de openbare buiten- en binnenruimte.
 • Zorg voor mantelzorgers.
 • Voorlichting over dementie geven aan ondernemers, verenigingen, sportclubs en ambtenaren, maar ook aan inwoners.

 

Terugdringen armoede

Jetta Klijnsma (was staatssecretaris PvdA) heeft extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen in armoedesituaties. Het is de verantwoordelijke taak van de gemeente te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, zodat voor ieder kind in Stede Broec een schoolreisje of het lidmaatschap van een vereniging haalbaar is.

Met mensen, die aangewezen zijn op de bijstand, moet de gemeente goed communiceren. Zij worden gewezen op de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand.

 

Inkomenszekerheid

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten mee kunnen blijven doen.

Waar dat mogelijk is, zijn wij voor vaste banen en niet voor korte tijdelijke aanstellingen. Vaste banen geven meer inkomenszekerheid, wat bv. van belang is bij het verkrijgen van een hypotheek.

Mensen, die geconfronteerd worden met werkeloosheid of met een handicap, kunnen rekenen op hulp van de gemeente.

Bij aanbestedingen van bv. de thuiszorg of speciaal vervoer staat het belang van mensen, die daar gebruik van maken, voorop.

 

Uw woon- en leefomgeving

Stede Broec is een woongemeente. U bent verantwoordelijk voor uw woning, de gemeente in belangrijke mate voor de buitenruimte. Die moet prettig aanvoelen, regelmatig gereinigd worden en voorzien zijn van groen- en kunstelementen voor een prettige woonomgeving. Daar zetten wij ons voor in. Niet voor niets heeft onze fractie het voorstel ondersteund om hier extra geld voor uit te trekken om het onderhoudsniveau op peil te houden en vervangingsinvesteringen te kunnen doen.

 

Wonen

Sociale huur

De wachttijden voor een sociale huurwoning vinden wij nog steeds te lang. Momenteel zitten er ca. 100 sociale huurwoningen in de pijplijn. In de afgelopen jaren is er in plan Oosterweed ook een groot aantal huurwoningen gerealiseerd. Omdat de wachttijden nog steeds erg lang zijn, zal de PvdA/GroenLinks-fractie zich blijven inzetten voor het realiseren van sociale woningbouw.

Zorgwoningen -in veel gevallen collectief gehuurd door zorginstellingen- zullen zich meer moeten conformeren aan de toewijzingseisen, die voor iedereen gelden. Zorgcliënten uit West-Friesland krijgen hierbij voorrang. Juist omdat hun netwerk hier ook aanwezig is.

 

Koopsector

Er is grote vraag naar koopwoningen, bovendien bevordert het bouwen van koopwoningen de doorstroming. Door een steeds betere bereikbaarheid zien wij Stede Broec/Westfriesland als een steeds gewildere woonomgeving. Bovendien willen we ook bouwen voor u en uw kinderen. Dus ook koopwoningen. Kleinschalig op kansrijke locaties in de dorpen (Plan de Zwaan, locatie Opmaat) en de mooie uitleglocatie Waterweide waarbij u voor een woning kunt kiezen op een van de zeven te realiseren eilanden.

 

Langer zelfstandig?

Ja, als u dat wilt! Soms wordt de woning te groot door uitwaaierende kinderen. U kunt dan kiezen voor kleiner en meer centraal, maar als u liever in de vertrouwde omgeving wilt blijven wonen moeten we dat natuurlijk stimuleren. Door zorg en dienstverlening aan huis, door hulp op en om het huis via Wonen Plus.

                           

Monumenten

Stede Broec kent een rijk monumentenbeleid en een actieve vereniging Oud Stede Broec. Een vereniging om te koesteren, onze hoeders van de historie. De gemeentelijke monumenten moeten in stand blijven met oog voor functionaliteit.

Monumentendag -gedragen door vrijwilligers- verdient wat ons betreft dan ook een structurele subsidie, omdat honderden mensen onze monumenten op die dag bezoeken.

De Kolk in Broekerhaven wordt beschermd dorpsgezicht.

 

Openbare ruimte en gebouwen

In de openbare ruimte mag geen round up meer gebruikt worden. Dat is goed nieuws voor de flora en fauna. Het betekent wel, dat het onkruid wat langer op uw stoep staat. Dat is het gevolg van het verminderen van gif spuiten. Het zou mooi zijn als iedereen een beetje van zijn tijd bijdraagt aan zijn omgeving. Dit heeft alleen maar voordelen.

Onze gemeente bezit al tijden allerlei onroerende goederen. Een deel van het vermogen van de gemeente zit dus in grond en stenen, terwijl dit niets oplevert. Bovendien vinden wij, dat het exploiteren van onroerende goederen geen taak voor de gemeente is, zeker niet als dit per saldo geld kost. Gelukkig heeft het zittende college al het één en ander verkocht. Zoals de remisewoningen in Grootebroek. Dat beschouwen wij als een veelbelovende start. Speciale aandacht is in dit kader noodzakelijk voor leegstaande onderwijshuisvesting.

 

Dierwelzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor bescherming van dieren binnen de gemeentegrenzen. PvdA/GroenLinks is voorstander van biologische en diervriendelijke veehouderij.

De gemeente verleent geen vergunning voor vermaak met dieren zoals circussen met (wilde) dieren.

In het buitengebied van onze gemeente moet gekeken worden naar de mogelijkheden van natuurvriendelijke LED-verlichting in een kleur, die dieren als vleermuizen en vogels zo min mogelijk verstoort. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals kappen van bomen en uitbaggeren van sloten vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart-1 juli).

 

Groen en water

Onze waterinfrastructuur heeft bijna de kwaliteit van Giethoorn. Dat moeten we veel beter uitdragen.

De vaarmogelijkheden moeten worden uitgebreid. Dat kan door enkele cruciale ingrepen. Stede Broec Zuid kan ontsloten worden als gevolg van de aanleg van Waterweide. Daar willen we in investeren. Indien haalbaar ook in het stimuleren van fluisterboten om vaaroverlast tegen te gaan.

Oevers dienen waar mogelijk onderhoudsvriendelijk gemaakt te worden. Dat is goed voor de biodiversiteit en is goedkoper.

Last but not least: Geef de natuur de ruimte in het buitengebied, rond de Weelen bijvoorbeeld. Laat mensen genieten al wandelend en fietsend door ons landschap.

 

Verkeer

De N23 heeft grote gevolgen voor het autoverkeer in de gemeente. Onderzocht moet worden wat na ingebruikname de gevolgen zullen zijn voor de Raadhuislaan, de Florasingel, het Centrum en de Drechterlandseweg.

Wanneer de gevolgen negatief zijn, willen we serieus kijken naar een nieuwe noord-zuidverbinding. Voor de hand ligt een ontwikkeling tussen Hoogkarspel en Lutjebroek (aansluiting Kerspelweg), omdat hiermee de Raadhuislaan ook wordt ontlast van agrarisch verkeer. Bovendien kunnen we dit met onze buren in Drechterland vorm geven.

Voor het langzaam verkeer is veiligheid het devies. Rondom het winkelcentrum moet dit verbeterd worden, bijvoorbeeld op de Middenweg (Action/Hema). Daar heeft onze wethouder plannen voor gepresenteerd die wij onderschrijven. Grote aandacht verdienen ook de schoollocaties.

Indien mogelijk stimuleert de gemeente een goed openbaar vervoer.

 

Werk en vrije tijd                 

Stede Broec is een woongemeente. Dat neemt niet weg, dat er ook ruimte dient te zijn voor ondernemers. Zij zorgen in belangrijke mate voor werkgelegenheid, een levendig Stede Broec, voor evenementen en sponsoring van ons verenigingsleven. Het is het cement tussen de Stede Broecse stenen.

 

Aandacht voor ondernemers

De Industrieweg is door geleidelijke veranderingen meer dan ooit een plek ten dienste van al onze inwoners. Naast grootschalige detailhandel zijn hier een sportschool, een kinderdagverblijf, een reisbureau en andere ondernemingen gevestigd. Feitelijk past het bedrijventerrein zich aan de woonomgeving aan in plaats van andersom. Een heel gezonde ontwikkeling wat ons betreft.

Het Streekhof moeten we blijven faciliteren, omdat het een belangrijk economisch en maatschappelijk centrum is in Stede Broec. Zo juichen wij nieuwe ontwikkelingen (bv. op het Streekplein) van harte toe. Ondernemers dienen gestimuleerd te worden om nieuwe activiteiten te ontplooien. Meer horeca rond het plein zou een bijdrage kunnen leveren aan een levendig centrum.

Omdat het winkelbestand landelijk dalend is, moeten we omzetting van detailhandel in de oude dorpskernen naar wonen blijven stimuleren.

 

Dagrecreatie

De mogelijkheden tot dagrecreatie zijn voor kinderen en volwassenen van groot belang. Het Streekbos staat daarvoor ter beschikking, maar ook de vaarwegen (vaarrecreatie) en de nieuwe mogelijkheden op de geprivatiseerde camping. Dergelijke voorzieningen moeten in stand gehouden worden en daar waar mogelijk uitgebreid.

 

Rondom het Streekbos

Wij zouden graag zien dat in het gebied ten noorden van de Drechterlandse weg tot aan het Streekbos bovenlokale voorzieningen worden gerealiseerd op het gebied van vrijetijdsbesteding en toerisme en recreatie. Dit ondersteunt het Streekbos (waar ook de IVN huist) en zet dit gebied op de kaart. Wij denken daarbij aan een wellnesscentrum of een hotel, passend bij de aard en schaal van het landschap. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op de steun van PVDA/GroenLinks.

 

Gevolgen airport Lelystad; economie versus woongenot

De toekomstige uitbreiding van vliegveld Lelystad is een gegeven. PVDA/GroenLinks heeft hier een dubbel gevoel bij. In principe staan wij positief tegenover de economische kansen die de ontwikkeling van airport Lelystad biedt, dat biedt wellicht ook kansen voor onze regio. Daar hoort wel bij de opwaardering van de N23 en het ontzien van Broekerhaven bij die ontwikkeling. Mede daarom overigens, onderschrijven we het verzoek van Oud Stede Broec om De Kolk als beschermd dorpsgezicht te beschouwen.

Wel zijn we zeer kritisch op wat het betekent voor ons luchtruim en de mate van geluidsoverlast. Gelet op de ligging van West-Friesland en op basis van de huidige beschikbare informatie moeten we in samenwerking met andere gemeenten uw en onze belangen verdedigen, zodat u niet opgezadeld wordt met de geluidsoverlast die vliegtuigen met zich meebrengen. U heeft niet voor niets gekozen om in Stede Broec te wonen!

 

Mee doen!

Naast een goed ondernemersklimaat is het ook van belang bestaande verenigingen en stichtingen te blijven ondersteunen. Waarom? Zodat u kunt sporten of van een voorstelling kunt genieten. Soms moet de overheid een handje helpen om dat betaalbaar te maken of in het onderhoud te voorzien. Dat is voor ons vanzelfsprekend.

Muziekonderwijs

De discussie rond de muziekschool van de afgelopen twee jaar is gedoofd, doordat onze wethouder in goede harmonie met het bestuur de blik weer op vooruit heeft gezet. Toch is er werk aan de winkel. De Muziekschool komt zichtbaar uit de ivoren toren en richt zich meer op scholen en culturele instellingen. Daarnaast zoeken zij regionaal de samenwerking met de muziekschool Oostelijk West-Friesland. PVDA/GroenLinks vindt dat een positieve ontwikkelingen. Kinderen in aanraking brengen met muziek moeten we belonen. Voor volwassenen is het al dan niet nemen van muziekles een keuze. Daar zal de muziekschool Stede Broec zijn aanbod op moeten afstemmen. Het zou wat dat betreft goed zijn als de samenwerking met de “hafa’s” (harmonie en fanfare) wordt versterkt om tot een gebundeld aanbod te komen.

 

Bibliotheek

Voor het bibliotheekwerk geldt hetzelfde als voor de muziekschool. De bibliotheek is niet alleen een gebouw met boeken, maar moet ook zorgen dat kinderen en volwassenen ervaren dat lezen leuk en leerzaam is. Wij willen experimenten financieel ondersteunen, zoals nu het digilab waarbij kinderen spelenderwijs zowel digitaal wijzer worden, als ervaren waar een ‘bieb’ ook voor staat.

Het Postkantoor

Nog steeds zijn we er trots op dat we met enkele collega-fracties Het Postkantoor hebben kunnen behouden voor Stede Broec. En hoe! De laatste verbouwing zal leiden tot een langer verblijf na een voorstelling. Voorstellingen die overigens op fantastische bezoekersaantallen kunnen rekenen. Een voorziening die wij te allen tijde zullen blijven ondersteunen.

 

Voorzieningen

Het is van groot belang, dat bestaande voorzieningen op peil worden gehouden. Dan moet u denken aan scholen en sportlocaties. Ten aanzien van een van onze grootste voorzieningen –De Kloet- komen wij voor een keuze te staan. Het pand is verouderd. Het zwembad voldoet niet meer aan de nieuwste normen. Er kunnen bv. geen waterpolowedstrijden meer gespeeld worden. De onderhoudskosten zijn enorm.

PvdA/GroenLinks wil onderzoeken of de bouw van een “nieuwe Kloet” of grootschalige renovatie tot de mogelijkheden behoort. Dat zou op termijn goedkoper en duurzamer kunnen zijn dan het in standhouden van het huidige gebouw.

 

Subsidiebeleid

Stede Broec heeft een volstrekt ondoorzichtig subsidiebeleid. Wat ons betreft wordt er een nieuwe transparante subsidieregeling vastgesteld, zodat alle betrokkenen precies weten waar ze aan toe zijn. De PvdA/GroenLinks wil niet bezuinigen, maar de kwaliteit verbeteren. Een nieuw beleid kan ook hogere subsidies betekenen (bv. startsubsidies voor nieuwe activiteiten). Wel kan een nieuw beleid financiële verschuivingen van de ene vereniging naar de andere veroorzaken. Maar zoals het nu is kan niemand het uitleggen.

 

U en de gemeente

Misschien heeft u helemaal niet zo veel met de gemeente te maken, afgezien van uw paspoort of rijbewijs. De gemeente moet als een goede scheidsrechter zijn, namelijk niet te veel opvallen en zorgen dat iedereen aan de maatschappij kan meedoen en het buiten schoon en veilig is. Daar moet soms voor geïnvesteerd worden en daar betaalt u uw gemeentebelasting voor. Maar hoe organiseer je dat op een goede manier?

U betaalt belasting, maar hoe veel?

Stede Broec is financieel gezond. Een sluitende begroting en voldoende reserves. Daarom willen wij de gemeentelijke belastingen niet verhogen.

Wij zijn voorstander van het invoeren van toeristenbelasting; toeristen maken immers ook gebruik van onze voorzieningen, wegen en parken. Wist u dat er in Nederland nog maar een paar gemeenten zijn die dit niet heffen?

 

Gemeentelijke herindeling: ja graag!

Sinds 1 januari 2015 is er een personele fusie. Alle ambtenaren van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn in dienst bij de SED-organisatie. Deze organisatie functioneert nog steeds niet goed. Er moeten miljoenen euro’s geïnvesteerd worden om de problemen op te lossen. En dan nog…. De ambtenaren blijven drie verschillende gemeenten (opdrachtgevers) dienen. In veel gevallen moet drie maal het wiel worden uitgevonden.

Wij denken, dat een fusie van de drie gemeenten een positieve uitwerking zal hebben. Niet 3 burgemeesters maar 1. Het zelfde gaat op voor minder wethouders, adviescommissies en raadsleden.

PvdA/GroenLinks vindt het de moeite waard te (laten) onderzoeken welke voor- en nadelen er aan een fusie kleven. Belangrijk daarbij is dat de dienstverlening aan u op peil moet blijven. Wij hebben er vertrouwen in dat een fusie in 2022 haalbaar is.

 

Gemeentelijke sportaccommodaties

De SED-gemeenten beschikken over een groot aantal sportaccommodaties. Op drie gemeentehuizen doen ambtenaren hun best deze accommodaties zo goed mogelijk in stand te houden en te exploiteren. Wij zijn voor een onderzoek naar een andere beheersvorm. Een aparte stichting kan bv. de werkzaamheden van de ambtenaren overnemen. Er kan dan sneller, efficiënter en goedkoper gehandeld worden. Wat in andere gemeenten op dit vlak gelukt is, zou ook in Stede Broec haalbaar moeten zijn. Een bijkomend neveneffect: de ambtelijke SED-organisatie wordt aanzienlijk ontlast.

 

Een veilig en schoon Stede Broec

De openbare ruimte moet schoon, veilig en heel zijn. Daarbij voelen mensen zich prettig. Verloedering, vernieling en bekladding willen we snel aanpakken.

In een aantal wijken van Stede Broec vinden meer inbraken plaats dan elders. De gemeente stimuleert en ondersteunt de whatsapp preventie groepen en zet in op extra capaciteit in deze wijken. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en/of verdichting van wijken wordt ook de dekkingsgraad van de AED’s meegenomen. Elke minuut die burgerhulpverleners eerder kunnen beginnen met reanimeren, betekent een enorm betere overlevingskans.


 Onze kandidaten

   1 Bart Nootebos 
2 Yvonne Koopen
3 Aaldert Vuijst
4 Roland Bisscheroux
5 Hans Aker
6 Lida Kreuk
7 Tiny Bilars
8 Adri Beuker
9 Paul Bilars
10 Hans Slootjes
11 Rense de Keijser
12 Kees van Ravenzwaaij
13 Joop Terband
14 Annemiek Huisman-Slagter
15 Aad Sneeboer
16 Wim Kersten