Mail ons

Ons Programma 2014 – 2018

 De toekomst begint vandaag

  

 

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

PVDA/Groenlinks STEDE BROEC

Inleiding

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van PVDA/Groenlinks Stede Broec. Een stem op PVDA/Groenlinks houdt in dat de fractie in de gemeenteraad zich hier sterk voor zal maken. In de gemeenteraad, maar ook in de samenleving.

Dit programma laat zien wat PvdA/Groenlinks graag willen voor Stede Broec. Dat hebben we omgezet naar wat we willen gaan doen. Er gaat in Stede Broec al heel veel goed. Dat willen we graag zo houden.

Stede Broec heeft veel actieve verenigingen en er zijn veel mogelijkheden om te sporten.  Stede Broec heeft goede scholen en veel verschillende winkels. Inwoners zijn tevreden over hun wijken.

Ook in economisch opzicht doet Stede Broec het goed. De werkloosheid is laag en de arbeidsmoraal hoog. Toch zijn er mensen in onze gemeente met wie het niet zo goed gaat. Daar willen PvdA/Groenlinks zich voor inzetten. Denk daarbij aan mensen met een lichamelijke beperking of ouderen die veel zorg nodig hebben. Maar ook mensen die niet op normale wijze een baan kunnen vinden of mensen met een eigen bedrijf die last hebben van de recessie.

Wat betreft PVDA/Groenlinks gold en geldt daarbij het motto: “de ketting is zo sterk als de zwakste schakel”.

De rol van de gemeente is veranderd. Er komen steeds meer taken van de rijksoverheid naar gemeenten toe, de zogenaamde decentralisaties. De gemeente zorgt niet voor alles, maar faciliteert. Meer dan voorheen dragen mensen zelf verantwoordelijkheid voor hun welzijn. De gemeente helpt hierbij en wijst indien nodig de weg.

De eigen verantwoordelijkheid vertaalt zich ook in financiële zin. Door bezuinigingen van het Rijk wordt ook de gemeente voor bezuinigingen gesteld. Realiteitszin is daarom geboden. Dit vindt u terug in ons programma.

Hoe dit op de verschillende thema’s uitpakt leest u in dit verkiezingsprogramma. We hopen dat onze beelden over Stede Broec aansluiten op die van u. Zodanig dat u besluit op PVDA/Groenlinks te stemmen op 19 maart. Wij zullen u niet teleurstellen!

 

Economie en Werkgelegenheid

–         Een op de toekomst toegesneden centrum dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, dienstverlening en horeca.

–         Kleinschalige detailhandel in heel Stede Broec moet worden gestimuleerd. Het zijn de startende bedrijven die later mogelijk de stap naar het Streekhof maken.

–         Werken moet lonen: binnen de mogelijkheden van de gemeente hier beleid op ontwikkelen.

–         Ondersteuning van mensen die getroffen worden door werkloosheid

–         Korte lijnen tussen gemeente en bedrijven met een arbeidsvraag.

–         Winkels mogen zelf bepalen wanneer ze open gaan, dus ook op zondag open

Stede Broec is een plattelandsgemeente met een dorps karakter. Veel mensen hebben elders een baan en wonen in de dorpen van de gemeente. De bedrijventerreinen aan de Tocht en Industrieweg zijn vooral voor lokale bedrijven. Deze bedrijventerreinen draaien goed en de uitstraling is duidelijk verbeterd. Met bijvoorbeeld de Van der Sterrengroep (voorheen de Graafkaas) en de fa. Sneeboer heeft onze ‘Centrale Zone’ enkele bedrijven van nationale en internationale allure.

PVDA/Groenlinks zijn wel blij dat de bedrijventerreinen veranderen van  productiegebied naar dienstverlening, sport en recreatie en grootschalige detailhandel. Denk aan de dans- en sportschool, Happy Day’s en de Gamma. Het oorspronkelijke bedrijventerrein wordt steeds meer een voorzieningencentrum voor alle inwoners van Stede Broec en de regio. PVDA/Groenlinks maken zich zorgen over de verkeersstromen die een regulier bedrijventerrein heeft, voor fietsers en voetgangers.

Winkelcentrum Streekhof heeft een functie voor geheel Westfriesland Oost. Dit willen PvdA/Groenlinks graag zo houden. Daarvoor moet het gratis parkeren wel blijven. Ook moeten bezoekers die op de fiets komen veilig naar het winkelcentrum kunnen. Dat is nu niet altijd het geval, vooral voor ouders met kinderen is de situatie onoverzichtelijk. Bezoekers van het winkelcentrum moeten hun fiets goed en veilig kunnen neerzetten.

PVDA/Groenlinks is trots op het winkelcentrum Streekhof. Het is een prachtige voorziening voor een gemeente van 22.000 inwoners. Voor de uitbreiding van het Streekhof denkt PVDA/Groenlinks vooral aan verblijfsfunctie. Horeca voor het gemeentehuis kan een nieuwe  impuls geven aan het centrum. De economie zal weer aantrekken. Dit biedt ruimte voor uitbreiding van de detailhandelsfunctie, gecombineerd met woon- en werklocaties in de Schaperstraat. Stede Broec is een krimpgemeente en  detailhandel gaat vaker via internet. Daarom moeten een flexibele ontwikkeling van levensbelang. Daarmee kan het Streekhof zich onderscheiden van andere winkelcentra in de regio en zijn positie in Westfriesland Oost versterken.

Met de uitbreiding van fase IV van het Streekhof moeten ook andere functies worden bekeken, zoals bijvoorbeeld wonen. In het winkelcentrum zoals PvdA/Groenlinks dat voor ogen hebben, mogen winkels vanzelfsprekend ook gewoon op zondag open!

We hebben een veelzijdig centrum met winkels, bibliotheek, gemeentehuis  en cultureel centrum het Postkantoor. Naar de toekomst toe streven we ook naar uitbreiding van de verblijfsfunctie. Er is nu niet veel horeca in rondom het centrum. Dat moet mogelijk worden gemaakt.

Uitbreiding van het winkelcentrum betekent voor PVDA/Groenlinks ook uitbreiding met een verblijfsplein.

De agrarische sector is nog altijd van groot belang voor Stede Broec. We zijn steeds meer afhankelijk van Oost-Europese medewerkers om het werk gedaan te krijgen. Een goede en humane opvang van deze groep werknemers is voor PvdA/Groenlinks niet meer dan logisch. Wel moeten we kritisch zijn op verdringing op de arbeidsmarkt. Dit wordt belangrijk omdat de gemeenten in Nederland verantwoordelijk worden voor het verstrekken van uitkeringen. Het kan niet zo zijn dat we werknemers van elders moeten aantrekken, omdat het niet lukt om mensen uit de omgeving in de agrarische sector aan het werk te krijgen. Er zullen naar de toekomst toe korte lijnen moeten komen tussen de werkgevers en werkzoekende om er voor te zorgen dat juist die werkgelegenheid van buiten wordt gehaald, die lokaal niet aanwezig is.

Uitkeringen worden in de toekomst verstrekt door de gemeenten. De gemeente kan zelf gaan bepalen hoe dit gebeurd. PVDA/Groenlinks vinden “werken moet altijd worden beloond”. Werken, waaronder ook vrijwilligerswerk, draagt bij aan de maatschappij en geeft mensen een gevoel van  eigenwaarde en erkenning. Werken heeft niet alleen een economische waarde, maar ook een grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap.

Niet alleen van het individu wordt verwacht dat zij haar steentje bijdraagt aan de economie, van de ondernemer wordt ook verwacht dat zij een bijdrage levert aan de maatschappij. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) vindt PVDA/Groenlinks van groot belang en willen we stimuleren. De gemeente kan dit ondersteunen, zoals gedaan is in het verleden op de MBO-beursvloer, maar ook door ‘social return’ mee te nemen in het aanbestedingsbeleid. Zo kan de gemeente zich verzekeren van diensten en werken van bedrijven die werkplekken leveren voor mensen die beperkt zijn in hun kansen op de arbeidsmarkt.

Inzet voor haar eigen inwoners door de gemeente is een vanzelfsprekendheid. De inzet voor de mensen elders in de wereld is een maatschappelijke plicht. Daar waar mogelijk moet ook Stede Broec zich inzetten om ‘fair trade’ te promoten.  Wat PVDA/GroenLinks betreft dusdanig dat Stede Broec zich op termijn kan ontpoppen tot fair tradegemeente.

Door de overdracht van taken van Rijk naar provincie ligt er een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente om mensen naar werk toe te leiden. Eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning vanuit de gemeente gaan hierbij hand in hand.


Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid

–         Opheffen verkeersonveilige situatie, zoals bv. op de Middenweg voor het winkelend publiek.

–         Verbeteren faciliteiten voor fietsers rondom het Streekhof om de parkeerdruk te beheersen.

–         Samen met Enkhuizen komen tot voorstellen voor een goede doorstroming op de N23.

 

Wegen en verkeersveiligheid gaat ons allemaal aan. Niet alleen de automobilist, ook de fietser, voetganger en de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel of die anderszins belemmerd zijn. Voor PVDA/Groenlinks geldt: “iedereen moet mee kunnen doen!”

Voor een automobilist is van belang: voldoende (gratis) parkeergelegenheid. PVDA/Groenlinks vindt dat Stede Broec hier goed voor zorgt. In de ‘oude kom’ van Stede Broec is dit wat moeilijker. Daar moet gekeken worden of er in het oudere deel van de gemeente nieuwe parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd. Belangrijk is om de lintbebouwing -die zo kenmerkend is voor Stede Broec- daarbij wel te houden.

Voor langzaam verkeer zijn goede fiets- en wandelroutes belangrijk. Die is in Stede Broec over het algemeen goed voor elkaar. PVDA/Groenlinks is van mening dat die nog verder kan worden verbeterd door een externe ontwikkeling. Immers, met de komst van de N23 ontstaat er een natuurlijke scheiding in Stede Broec. Woont u aan de noordzijde zult u – net als nu- geneigd zijn Stede Broec via de Drechterlandseweg te verlaten. Woont u ten zuiden van het spoor dan verkiest u straks waarschijnlijk de vernieuwde N23. Dit vermindert het autoverkeer door de gemeente en zorgt voor minder druk op de verbindingswegen zoals de Broekerhavenweg, de Stuifbergenlaan en de Raadhuislaan. Daarom vindt PVDA/Groenlinks dat we deze ontwikkeling moeten afwachten voor we besluiten geld te steken in verkeersremmende of andere doorstromingsmaatregelen op de drukste assen in de gemeente. Dat kan heel goed weggegooid geld zijn namelijk.

De Hoofdstraat heeft éénrichtingsverkeer voor vrachtverkeer. Handhaving van dit verbod moet  worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook moet er gekeken worden naar alternatieven voor het verkeer in de Hoofdstraat, in relatie tot Seed Valley en/of de herstructurering van CNB.

Doorstroming is van belang en vooral handig, een veel belangrijker punt is de verkeersveiligheid. Stede Broec is in grote mate een verkeersveilige gemeente. Toch kent ook onze gemeente haar knelpunten. Dit zijn:

  1. De bedrijventerreinen de Tocht en de Industrieweg liggen in het hart van de gemeente en kruisen het verkeer van en naar het centrum en schoolgaande jongeren van en naar het Martinuscollege. PVDA/Groenlinks vindt dat gekeken moet worden hoe we de bedrijventerreinen zo goed mogelijk kunnen ontsluiten op de N23, zodat dit tot de minste hinder leidt voor de overige weggebruikers en tot ontlasting van het lint en het centrum.
  2. De parkeersituatie voor de winkels aan de Middenweg is armoedig, gevaarlijk en laat voor de toegankelijkheid voor minder validen sterk te wensen over. De gemeente is geen eigenaar van dit gebied. De winkeliers in dit deel van de gemeente zouden zich de problematiek moeten aantrekken en samen met de gemeente moeten komen tot oplossingen voor de bestaande situatie. Een combinatie met de ontwikkeling van de locatie van het voormalige pand van Opmaat ligt voor de hand. Hier kan werk met werk gemaakt worden.

Regionaal verkeer

PVDA/Groenlinks is voorstander van verdubbeling van het spoor tussen Hoogkarspel naar Hoorn-Kersenboogerd. Voor het vervolgtraject is dat minder noodzakelijk, omdat treinen elkaar kunnen passeren op bescheiden afstand van elkaar op het vervolgtraject richting Enkhuizen.

Wat betreft de N23 vindt PvdA/Groenlinks het noodzakelijk om nu al over oplossingen na te denken voor de problemen die ontstaan ter hoogte van de Raadhuislaan/kruising huidige N506. De nieuwe 4-baans N23 en 2-baans N506 komen daar samen en vervolgen hun weg richting de dijk Enkhuizen-Lelystad. Met Enkhuizen en Drechterland moet er een lobby worden opgezet om de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van dit probleem. PVDA/Groenlinks ondersteunt de plannen die nu reeds met de buurgemeenten zijn opgesteld, waarbij Broekerhaven wordt ontzien en een nieuwe verbinding ten zuiden van het voormalige gemaal, door het Markermeer wordt gerealiseerd.

Zorg, welzijn en Jeugd

–         Transities Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ in de gemeente: doelgroep voorop, instellingen zijn dienend.

–         Stel scholen, dorpshuizen en culturele centra ook ter beschikking voor de WMO en AWBZ. Bijvoorbeeld dagbesteding kan lokaal, met inzet van professionals en het eigen netwerk. 

–         De jeugd is de toekomst! Ondersteun wensen en initiatieven. Biedt ze de mogelijkheden om het zelf te organiseren. Zorg dat de openbare ruimte ook hun openbare ruimte is.

–         Project Westfriesland doorzetten met de regio! 

 

Decentralisatie van de Jeugdzorg, werk en inkomen en de AWBZ vragen veel van de gemeenten in Nederland. We moeten niet uit het oog verliezen dat we dit in eerste instantie doen voor de mensen die de zorg behoeven. Voorkomen moet worden dat de discussie alleen maar gaat over de instellingen.

Dat kan op elk terrein anders uitpakken. Samenwerking in regionaal verband op het gebied van Jeugdzorg is bijvoorbeeld noodzakelijk, terwijl er op andere dossiers nog keuzes te maken zijn. De taken van de Jeugdzorg liggen nu bij Parlan, Bureau Jeugdzorg en de William Schrikkergroep. Die netwerken en kennis moeten niet verloren gaan en worden ingezet voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid, zonder dat er nieuwe organisaties worden opgetuigd. Van deze partijen verwachten we dat ze aansluiting zoeken bij het lokale maatwerk, zodat de daadwerkelijke zorg aan de doelgroep zoveel als mogelijk in de vertrouwde omgeving kan worden geboden.

Mensen kunnen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Probleem is dat de meeste woningen er al staan en daar niet op gemaakt zijn. We moeten het aantrekkelijk maken om inwoners te  verleiden  tot verhuizen naar een woonomgeving die wel aan de wensen voldoet. Nabij het centrum ligt ruimte om hier invulling aan te geven. Nieuwe woonruimte in het hart van de samenleving. Daarbij bieden wij hen optimale mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Niet alleen de voorzieningen zijn nabij, het biedt ook de mogelijkheid voor het netwerk om de sociale contacten en dienstverlening op peil te houden. In die zin draagt het bij aan de participatie.

Welzijn gaat verder dan zorg. Het gaat over welbevinden van alle inwoners van de gemeente. De mogelijkheden in de gemeente Stede Broec zijn divers. Sportverenigingen, werkplek en scholen dragen bij aan het welzijn van mensen, of contacten in de buurt.

Voor de Jeugd is in Stede Broec veel te doen, met name op het gebied van sport. Dit hoge voorzieningenniveau willen behouden, zodat zoveel mogelijk jongeren lang aan sport blijven doen. PVDA/Groenlinks heeft zich altijd verzet tegen het definiëren van jeugd in termen van overlast. Jongeren moeten we dus ook de ruimte bieden om zich te manifesteren. Inventas,  JOP in het Nassaupark en Skatepark 2.0 in het Opmaatgebouw zijn mooie initiatieven die door jongeren zelf of samen met jongeren tot stand zijn gekomen. Het is van belang dit te waarderen en te stimuleren. Jongeren hebben behoefte aan een veilige omgeving. Het is belangrijk om te weten wat jongeren willen en welke wensen zij hebben. Het bereiken van die wensen is hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente helpt en ondersteunt hierbij.

Het project Westfriesland wijst jongeren op de gevaren van (overmatig) alcohol en drugsgebruik. Westfriesland heeft op dat gebied een bedenkelijke reputatie. Deze aanpak werpt inmiddels zijn vruchten af. PVDA/Groenlinks is voorstander om dit te continueren om jongeren verantwoordelijkheid bij te brengen op deze thema’s. Regionale afspraken over sluitingstijden zijn hierbij van belang.

Stede Broec is een woongemeente

–         Een leefbare woonomgeving bedacht door en uitgevoerd met de buurt

–         Start maken met woningbouw in het centrum, te beginnen op de Opmaatlocatie

–         Bouwen van levensloopbestendige woningen

–         Aandacht voor toetreding van jong volwassenen tot de woningmarkt: uitbreiding startersleningenpakket

–         Geen Stede Broec Noord

–         bouwen rondom de voorzieningen in het centrumgebied

 

De gemeente Stede Broec heeft weinig invloed op uw persoonlijke woonwensen of uw wooncarrière. Wel kunnen wij bijdragen aan de woonomgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte. Stede Broec is een groene gemeente. Dat blijft natuurlijk zo. Prettig wonen in een groene omgeving.

Gemeenschapszin en leefbaarheid liggen dicht bij elkaar. Je woont in één van de dorpen van Stede Broec, maar je woonomgeving wordt gevormd door de buren, de school, de voorzieningen nabij en door de activiteiten die daar plaatsvinden. De gemeente heeft hier invloed op door een goede woonomgeving te creëren:  door onderhoud aan groenvoorzieningen,  vaarwater en voldoende speelvoorzieningen in de wijken.  Op initiatief van PVDA/Groenlinks is er voor gekozen om de locatie Princensluis niet te bebouwen. Nu wordt daar met de bewoners gekeken naar een invulling die bijdraagt aan het leefklimaat in de omgeving.

Hiermee wordt een deel van het ‘verhaal’ van Stede Broec verteld. PVDA/Groenlinks is warm voorstander van het monumentenbeleid en hoopt door structureel bij te dragen aan gemeentelijke monumenten de pareltjes die Stede Broec rijk is, uit te lichten. Idem voor het overige historisch erfgoed zoals de Overhaal bij de Kolk. Door dit te ondersteunen en hier in te investeren blijft voor de lange termijn het erfgoed van Stede Broec bewaard.

PVDA/Groenlinks kiest voor bouwen daar waar vraag naar is. Op dit moment, in een tijd waarin het krijgen van een  hypotheek lastig is, kiezen we het bouwen van betaalbare huurwoningen. Corporaties en ontwikkelaars werken volgens ons in het verlengde van elkaar. Als de markt aantrekt kan het aandeel huurwoningen weer worden bijgesteld door huurwoningen te verkopen. Als gemeente moeten we beseffen dat we van ‘ontwikkelgemeente’, met forse inkomsten uit woningbouwprojecten, moeten omschakelen naar een ‘beheersgemeente’.

Wat betreft woningbouw moet in eerste instantie worden gekeken naar de mogelijkheden in het centrumgebied. Compact bouwen zorgt ervoor dat  voorzieningen (Postkantoor, Streekhof) betaalbaar blijven en er geen noodzaak is om te bouwen in het buitengebied. Dus: geen woonbebouwing ten noorden van de Drechterlandse weg (bekend als Stede Broec Noord).

PVDA/Groenlinks vindt dat er heel snel plannen moeten komen voor het centrum en de Opmaatlocatie. Woningbouw gericht op ouderen die een locatie nabij voorzieningen kiezen,  ligt hierbij voor de hand.

Domotica (technische hulpmiddelen in de woning) in zorgwoningen wordt steeds belangrijker. In veel huidige woningen is dit (nog) niet gerealiseerd en dat maakt het voor ouderen en minder validen moeilijk om langer zelfstandig te blijven wonen. Nieuwbouwwoningen voor ouderen kunnen hiermee uitgerust worden.

Levensloopbestendig bouwen  is wat PVDA/Groenlinks betreft de norm.  Maar ook hier geldt dat het een eigen verantwoordelijkheid is om je woning naar je (toekomstige) leefomstandigheid  aan te passen. Een toekomstgerichte blik vergroot het maatwerk op de woningmarkt. Het  kan de doorstroming vergroten als mensen tijdig nadenken over het vervolg van hun wooncarrière. Hiervoor is een actieve communicatie noodzakelijk, waarbij we samen willen optrekken met de Seniorenraad.

Ook voor jongeren geldt dat om een zelfstandig leven te kunnen leiden, je een woning moet kunnen krijgen. De lange wachttijden voor een huurwoning en de moeilijkheid van het verkrijgen van een hypotheek belemmert jong volwassenen. De gemeente kan hierin faciliteren door de inzet van startersleningen te verhogen en door meer nadruk te leggen op de bouw van huurwoningen.

Duurzaamheid

–         Duurzame gemeentelijke gebouwen

–         Inwoners handreikingen doen voor duurzame investeringen

–         Inwoners mogelijkheden bieden om ook gezamenlijk te investeren, als de eigen mogelijkheden beperkt zijn.

–         Duurzaamheid afwegen op alle dossiers. Bijvoorbeeld aanbestedingen, door  multifunctioneel te bouwen en door ecologische en onderhoudsvrije oevers te realiseren

 

PVDA/Groenlinks is duurzaamheid. Omdat Stede Broec ook een woongemeente is liggen de kansen in hoge mate bij de woningen zelf.

PVDA/Groenlinks is blij dat het huidige klimaatbeleid zich richt op de eigen gemeentelijke gebouwen en op het stimuleren van energiebewuste keuzes van de inwoners. Dat is goed voor ons leefmilieu, maar uiteindelijk ook voor uw portemonnee. Investeren in duurzaamheid levert op termijn namelijk geld op met meer opbrengst dan op een spaarrekening.

PVDA/Groenlinks wil dat de gemeente voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. De zonnecollectoren op de Kloet zijn prima, maar moet navolging krijgen op andere gemeentelijke gebouwen. Ideaal zou het zijn als u mede investeert op die daken en daarvan de opbrengst krijgt. Een mooie oplossing voor inwoners met een huurwoning of inwoners die  ‘dakloos’ zijn (geen eigen dak, wonend in een appartement), of misschien wel omdat ze de school of vereniging een warm hart toedragen. In die zin kan duurzaamheid bijdragen aan de gemeenschapszin.

Duurzaamheid is meer dan ‘het goede voorbeeld geven’. Duurzaamheid moet een vaste overweging zijn bij vrijwel alle keuzes die een overheid maakt. Of het nu het aanbestedingsbeleid is, het onderwijsprogramma of een uitbreiding van het Streekhof: duurzaamheid wegen we af. Duurzaamheid gaat verder dan energiebesparing. Multifunctioneel bouwen is ook duurzaam, hetzelfde geldt voor het voorkomen van sloop of ecologische (lees onderhoudsvriendelijke) oevers.

Investeren in duurzaamheid levert altijd op. Dat is de boodschap die PVDA/Groenlinks wil laten horen naar de inwoners en naar haar samenwerkingspartners.

Recreatie en toerisme

–         Toeristische visie voor Stede Broec en omgeving

–         Verbind de mooie plekken die we in onze gemeente hebben, met elkaar

–         Een aansprekende hotelfaciliteit nabij het Streekbos, in relatie tot de ontwikkelingen rondom Seedvalley

–         Informatiepanelen langs fiets- en vaarroutes en bij monumenten en overig landschappelijk erfgoed. Dat kan ook uitgebreid worden met verklaringen onder straatnamen.

–         Een attractieve en goed lopende camping vereist een commerciële aansturing

 

Recreatie in Stede Broec is rijk ontwikkeld. Er zijn vele mogelijkheden om te voet, per fiets of boot Stede Broec te beleven. Stede Broec is echter geen toeristische bestemming, zoals Enkhuizen dat is. Toerisme staat in Stede Broec nog in de kinderschoenen.

Stede Broec heeft behoefte aan een toeristische visie. Het Giethoorn van het westen –als vergezicht- zou een mooie ambitie zijn. Weinig gemeenten zijn zo waterrijk en tegelijkertijd goed doorvaarbaar. Met het Streekbos -waar alles samenkomt- heeft Stede Broec meer te bieden dan we denken. Het is alleen moeilijk hier een ‘verdienmodel’ van te maken. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor verblijf in Stede Broec en de eerlijkheid gebied te zeggen dat daar nog onvoldoende aanleiding voor is. Qua promotie zijn wij daarom van mening dat we ons moeten profileren als de groene partner van toeristisch Enkhuizen. Naast het bezoek aan een Zuiderzeestad, kunt u genieten van de rust en ruimte in Stede Broec. Voorzieningen als de Molen Ceres, ’t Keetje en diverse horecagelegenheden aan het water (Streekbospaviljoen, De Buren, Woeste Hoogte, De Paus en Happy Day’s) en het toenemend aantal kampeerfaciliteiten dragen daar toe bij.

Het is jammer dat het klimpark bij het Streekbos nog niet van de grond wil komen. Onderzocht moet worden of er vanuit de markt, in die omgeving, interesse is voor een hotelfaciliteit. Hierbij kan een koppeling gemaakt worden met zakelijk verblijf in relatie tot Seedvalley, waar momenteel multinationals grote investeringen voorbereiden ten behoeve van zaadveredeling, een hightech ontwikkeling die naar de toekomst toe van grote economische waarde kan zijn ook voor Stede Broec.

 

Zoals vaak ligt de aantrekkelijkheid van een omgeving besloten in het  verleden. PVDA/Groenlinks  wil over het verleden van Stede Broec communiceren met haar inwoners en bezoekers van de regio. Dat kan vrij eenvoudig  via informatiepanelen op plekken die bezoekers trekken (Postkantoor, Streekhof en Streekbospaviljoen).

PVDA/Groenlinks vinden dat het hebben van een camping geen overheidstaak is. De camping moet worden afgestoten en op commerciële basis verder te gaan.


Sport, voorzieningen en onderwijs

–         Behoud van het voorzieningenniveau in Stede Broec op het gebied van Sport, Welzijn en Cultuur.

–         Verenigingen en organisaties aanspreken op hun zelfredzaamheid en dit meewegen bij investeringsbeslissingen.

–         KGB en de Zouaven én de gemeente komen tot overeenstemming over een kunstgrasvoetbalveld voor beide verenigingen. De bal ligt bij de voetbalverenigingen!

–         Verenigingsgebouwen, scholen, dorpshuizen en culturele centra zijn ten behoeve van de gemeenschap: meer diversiteit qua activiteiten

–         Afstemming en uitwisseling qua programma en inkomstenverdeling

–         Minder jeugd vraagt om een zorgvuldige discussie over onderwijshuisvesting en alternatieven voor deze locaties.

 

Stede Broec is een welvarende gemeente. Niet persé in geld maar zeker wel in voorzieningen. Op het gebied van sport kan je bijna elke gangbare sport in de gemeente beoefenen. De verenigingen zijn toegerust met mooie accommodaties.

Stede Broec heeft 11 basisscholen en  vier onderwijsinstellingen met een regionale functie: het Martinuscollege, het Clusiuscollege, de Praktijkschool en het Palet.

Daarnaast kent Stede Broec diverse dorps- en cultuurcentra, zoals bijvoorbeeld de Stek in Grootebroek, de Wurf, het Vereenigingsgebouw, Inventas, een mooie  bibliotheek, de Muziekschool en cultureel centrum het Postkantoor. Deze rijke verzameling maakt Stede Broec een gewilde vestigingsplaats. Er is alle gelegenheid voor sport en vrije tijd in een groene woonomgeving. Deze rijkdom staat echter wel onder druk om verschillende redenen.

De eerste reden is de maatschappelijke ontwikkeling. In hoeverre zorgt digitalisering en het ‘e-book’ er voor dat de bibliotheek zijn huidige functie weet te behouden? In hoeverre is het slogan ‘elk kerkdorp zijn dorpshuis’ nog toekomstbestendig? Hecht de toekomstige generatie hier aan? Wat kunnen we aan ‘de markt’ overlaten? Een café is vandaag de dag ook heel blij als een biljartclub zich meldt. Tevens wordt de vraag steeds relevanter: ligt hier een overheidstaak?

Tweede reden is dat deze voorzieningen in belangrijke mate door de overheid worden ondersteund en in tijden van bezuinigingen steevast onderwerp van gesprek zijn. PVDA/Groenlinks is voorstander van het behoud van het voorzieningenniveau, maar vindt wel dat de draagkracht mede wordt bepaald door de ondersteunende leden en bezoekers. Daarom is het niet vanzelfsprekend dat de gemeente 100% van de rekening oppakt bij kostbare onderhouds- of uitbreidingswensen. Het is in eerste instantie aan de wensende organisatie of club om aan te geven hoe zij deze wensen willen uitvoeren. Zelfredzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. Het is daarmee (mede) een graadmeter voor de maatschappelijke noodzaak.

PVDA/Groenlinks is voorstander van een kunstgras voetbalveld voor zowel De Zouaven als KGB. Kunstgras is een ontwikkeling die steeds meer voorkomt. Het is voor de clubs van belang om ook in een vorstperiode op niveau te kunnen trainen, gezien het niveau waarop beide clubs acteren. Van de clubs zelf verwachten we wel een inspanning en verantwoordelijkheid. Het is aan de clubs om aan te geven hoe ze een en ander gerealiseerd willen hebben, welke financiële en onderhoudstechnische zaken ze zelf voor hun rekening kunnen nemen.

Voor de dorpshuizen streeft PVDA/Groenlinks naar een meer divers gebruik. Door decentralisatie van de WMO, gevolgd door de AWBZ, lenen de accommodaties zich misschien ook voor dagbesteding of andere activiteiten. Daarnaast moet goed gekeken worden welke activiteiten, waar het beste kunnen worden gehuisvest. Dorpsactiviteiten in de Dorpshuizen en bovenlokale culturele activiteiten in het Postkantoor. Daartussen zou geen concurrentie mogen zijn, wel uitwisseling. Een gezamenlijke programmering -en toerekening van kosten en opbrengsten- zou hierbij van meerwaarde kunnen zijn.

Voor mensen die aangewezen zijn op dagbesteding en dagelijks op en neer naar hun vestiging gereden worden zijn mogelijk ook lokaal voorzieningen te creëren. Misschien kan dat ook in dorpshuizen zoals De Stek of in vrijkomende klaslokalen, waar overdag nog ruimte is voor activiteiten? Het netwerk woont nabij en kan in die zin ook een waardevolle bijdrage leveren aan de activiteiten. Zo combineren we vrijwilligerswerk en gemeenschapszin, met een waardevolle dagbesteding voor de mensen met een beperking en besparen we bovendien op dagelijkse taxiritten. Een win-winsituatie.  Een zelfde gedachtelijn kan gevolgd worden in het kader van  eenzaamheidspreventie.

Ten aanzien van zowel sport-, welzijn- en cultuuractiviteiten zet PVDA/Groenlinks zich in voor deelname. Iedereen, ongeacht leeftijd, zou hier gebruik van moeten kunnen maken. Indien het inkomen niet genoeg is zou de gemeente via de bijzondere bijstand moeten bijspringen. De bestaande regelingen daarvoor staan niet ter discussie voor onze partij.

Vergrijzing gaat gepaard met minder jeugd, oftewel ‘ontgroening’. waardoor er minder leerlingen zijn dan in het verleden. In diverse basisscholen zien we dat meerdere lokalen leeg komen te staan. Dit proces voltrekt zich in sneltreinvaart, met name ten zuiden van de spoorlijn. In delen van Stede Broec moeten mogelijk schoollocaties verdwijnen of worden samengevoegd. Dit is vooral een taak van de schoolbesturen en ouderraden, maar ook de gemeente kan hierin een actieve rol spelen. Scholen nemen een belangrijke plaats in in het leven van kinderen en ouders. De toekomst van een school heeft ook gevolgen voor de buurt en de sociale omgeving. Daar moeten we oog voor hebben.

Qua huisvesting van verenigingen denkt PVDA/Groenlinks dat er voldoende accommodaties zijn op dit moment. Het bouwen van nieuwe locaties ligt niet voor de hand. Organisaties en verenigingen moeten  samenwerking zoeken in de huisvesting of in bedrijfsvoering. PVDA/Groenlinks vindt dat dit in het verleden onvoldoende onderkend is. De gemeente zou, indien deze discussie zich voordoet, hier meer sturend in moeten acteren.

Financiën

–       Minder diensten? Minder gemeentelijke lasten.

–         Sterkste schouders dragen mee!

–         Bezuinigen, ja

–         Maar ook investeren in de samenleving, in samen leven!

 

Het feit dat we in het verkiezingsprogramma een paragraaf Financiën hebben opgenomen is veelzeggend. Bezuinigen en overheid zijn termen die de laatste jaren hand in hand gaan en dus hebben we gemeend de kiezer daarin ook inzicht te geven.

In deze raadsperiode is er mede onder aansporing  van onze portefeuillehouder Financiën reeds veel bezuinigd. In 2010 is er een bezuinigingsoperatie geweest van 1 miljoen structureel. De jaarlijks terugkerende lasten voor de gemeente zijn daardoor omlaag gegaan. In 2012 is er nogmaals 1,3 miljoen structureel bezuinigd. Die bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat we de onroerende zaakbelasting de afgelopen 4 jaar slechts één keer hebben hoeven verhogen. De lokale lasten in Stede Broec zijn niet de laagste, maar gemiddeld. Daartegenover staat een zéér hoog voorzieningenniveau in Stede Broec.

Ook voor de komende vier jaar is het beperken van de lokale lasten ons doel. PvdA/Groenlinks vindt dat als de overheid zich terugtrekt en meer verantwoordelijkheid bij de inwoners legt, dit niet gepaard kan gaan met hogere kosten. Voor PVDA/Groenlinks geldt daarbij dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen. Ter illustratie: een verlaging van de Onroerende Zaak Belasting  (OZB), komt vooral ten goede aan de mensen met een eigen woning. PVDA/Groenlinks wil dat alle inwoners van Stede Broec meeprofiteren van een belastingverlaging. Daar zullen wij ons voor inzetten.

Naar de toekomst toe is het steeds moeilijker uit te leggen dat de rekening voor bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs steeds meer bij de burger komt te liggen en ‘de overheid’ groeit. Dat vinden wij ook. PvdA/Groenlinks is tegen uitbreiding van het overheidsapparaat waar het de reguliere taken betreft. Ten aanzien van nieuwe taken die we krijgen over gedragen van de Rijksoverheid, zoals de decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ, kunnen we deze belofte niet doen.

Bij deze goede voornemens moeten we wel een kanttekening plaatsen. Met de verschuiving van taken van de Rijksoverheid naar de gemeente, op de gebieden zorg, welzijn en uitkeringsverstrekking lopen gemeenten grotere risico’s dan voorheen. De mogelijkheid bestaat dat de gemeente ten behoeve van deze kwetsbare inwoners extra moet investeren. Daar vloeien keuzes uit voort die we nu nog niet kunnen overzien. Ook in deze discussie is onze leidraad: “de ketting is zo sterk als de zwakste schakel”. De kwetsbare doelgroepen, meer dan ooit een verantwoordelijkheid van de gemeente, kunnen dan op PVDA/Groenlinks rekenen.

Naast besparingen is er ook behoefte aan investeringen.  Geld is in eerste instantie een ruilmiddel die de waarde van ‘appels’ en ‘peren’ vergelijkbaar maakt. Elders in dit verkiezingsprogramma hebben we ook  aangegeven te willen blijven investeren in een goede woon-, werk en voorzieningenniveau van Stede Broec waar het betreft:

–         de zorgzame samenleving

–         veilige verkeersroutes

–         een veelzijdig winkelcentrum

–         verenigingsleven en sport

–         kwetsbaren in de samenleving

–         Startersleningen

–         Kwaliteit van de woonomgeving

–         mensen die aangewezen raken op de bijstand

–         een verdienmodel voor duurzaamheid

U, de gemeente, de regio

–         Bij samenwerking dient de kwaliteit van de dienstverlening  voor de inwoners voorop te staan.

–         Schaalvergroting  t.b.v. samenwerking mag niet ten koste gaan van democratische uitgangspunten: doorzichtig en controleerbaar

–         Open overheid? Natuurlijk!

–         Ruimte om je politieke kleur te tonen in de regio, voorkomen dat geld regeert!

 

De gemeente is er in eerste instantie voor de inwoners. U vormt de gemeenschap, de gemeente staat u ten dienst. Voor sommige taken is de gemeente niet het juiste schaalniveau. In die gevallen wordt samenwerking gezocht. Samenwerking tussen gemeenten is van alle tijden, maar de samenwerking die Stede Broec is aangegaan met Enkhuizen en Drechterland is zeer verstrekkend. PVDA/Groenlinks heeft het volste vertrouwen in deze samenwerking. Het levert kwaliteitswinst op maar pakt op den duur ook financieel goed uit.

PVDA/Groenlinks is al lange tijd voorstander van fusie met Enkhuizen en Drechterland. Omdat die mening jarenlang niet op een meerderheid kon rekenen in de gemeenteraad is dit geen breekpunt geweest voor samenwerking in het verleden. De oplossing om de ambtelijke organisaties samen te voegen was het hoogst haalbare naar de mening van onze huidige fractie.

Naar de toekomst toe ambiëren we nog altijd een fusie van de drie gemeenten. Vraagstukken als woningbouw, detailhandel, bedrijventerreinen en infrastructuur vragen om een bredere afweging. Doordat het Rijk allerlei zorgtaken naar de gemeente toeschuift is die noodzaak alleen maar toegenomen. Zwaardere opgaven vragen om meer specialisatie in de organisatie.

De dorpsgrenzen vervagen en huishoudens zijn niet meer gebonden aan gemeente X of Y. De leefomgeving van een huishouden is toegenomen. Vrienden wonen niet allemaal meer om de hoek, het werk is ook vaak in een andere gemeente, familieverbanden rekken in afstand op. Inwoners snappen niet meer dat elke gemeente zijn eigen regels hanteert. Bijvoorbeeld op het gebied van de zondagopenstelling voor winkels of in sociale voorzieningen. Leefomgeving en leefgemeenschap vallen door de diversiteit aan leefstijlen allang niet meer samen met de bestuurlijke eenheid van de ‘gemeente Stede Broec’.

Inwoners verwachten wél, dat voor diensten een niet al te grote afstand moet worden overbrugd en dat de kwaliteit van de dienstverlening op maat wordt aangeboden. De dienstverlening in Stede Broec moet laagdrempelig zijn en toegesneden op de behoefte van de burger. Informatie is in toenemende mate elektronisch beschikbaar en up to date.

De inwoners  verlangen diensten, maar ook dat de gemeente zich transparant opstelt. Daar waar overheidsgeld besteedt wordt -in geld en mankracht- moet de gemeente een transparant beleid voeren.

PVDA/Groenlinks hecht aan de zgn. ‘Open overheid’. Drie uitgangspunten zijn daarbij van belang:

  1. Transparantie: openbare informatie is actief beschikbaar.
  2. Faciliterend: inwoners en bedrijven worden actief uitgenodigd en gefaciliteerd om samen met of los van de overheid te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Burgerinitiatief wordt ondersteund.
  3. Toegankelijk: de overheid communiceert met haar inwoners op basis van gelijkwaardigheid. Natuurlijk, want de overheid is er vóór die inwoners.

PVDA/Groenlinks is voorstander van samenwerking in Westfriesland. Zolang we echter zelfstandige gemeente zijn moeten we ook ‘couleur locale’ kunnen toevoegen aan de keuzes gemaakt in Westfries verband.

Bijvoorbeeld: samenvoeging van de sociale diensten in West-Friesland laat onverlet dat de gemeente Stede Broec zijn pijlen zou kunnen richten op het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Die beleidsruimte moet er wel zijn om politiek onderscheidend te kunnen zijn op de diverse onderwerpen. Samenwerking op de schaal West-Friesland of de schaal Noord-Holland Noord mag niet leiden tot het opgeven van politieke sturing. U kiest toch niet voor niets sociaal?

De fractie van PVDA/GROENLINKS STEDE BROEC

 

Plaats Naam
     1. Bart Nootebos
     2. Yvonne Koopen
     3. Hans Aker
     4. Aaldert (Ab) Vuijst
     5. Valdemar Visser
     6. Roland Bisscheroux
     7. Tiny Bilars
     8. Lida Kreuk
     9. Adri Beuker
    10. Hans Slootjes
    11. Kees van Ravenszwaaij
    12. Joop Terband
    13. Annemiek Huisman
    14. Aad Sneeboer
    15. Wim Kersten

 

www.PVDAGL-SB.nl

info@pvdagl-sb.nl